Przetarg łączny, rokowania – 11.05.2018 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eu

jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA DO:

 

I.          PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

Mającego na celu:

 

1)    wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

 

2)      sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej o powierzchni 0,6414 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/5, położonej w obrębie nr 6 miasta Iława z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr EL1I/00004177/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Iławie. Działka położona jest na terenie Podstrefy Iława.

Cena wywoławcza nabywanej działki wynosi: 329 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 33 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której działka nie zostanie zbyta.

 

lub

 

3)      sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,3126 ha, posiadającej księgę wieczystą nr KW OL1O/00175074/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, składającej się z: działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/16, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 89 miasta Olsztyn oraz działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 6/9 i 6/12, położonymi w obrębie ewidencyjnym nr 94 miasta Olsztyn. Nieruchomość położona jest na terenie Podstrefy Olsztyn.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 2 166 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 217 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

 

II.                ROKOWAŃ

 

Mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

 

1.    Warunkiem udziału w przetargu lub rokowaniach jest:

  • odpłatne nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań”,
  • w przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

 

2.    Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.

 

3.    Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

 

4.    „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062 kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT.

 

5.    „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

a)         kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo

b)      kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.

 

6.    Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do 04.06.2018 r. do godz. 10:00.

 

7.    Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 04.06.2018 r. o godz. 11:00.

 

Informacji na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

 

 

 

THE WARMIA-MAZURY SPECIAL ECONOMIC ZONE joint stock company (S.A.)

with its registered office in OLSZTYN

10-061, ul. Barczewskiego 1, phone/fax (89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eu

as the company managing Warmia-Mazury Special Economic Zone

 

pursuant to the provisions of the Regulation of the Minister of Economy and Labour dated 15th November 2004 on tenders and negotiations and criteria evaluating the intended business undertakings which are to be undertaken by investors in the Warmia-Mazury Special Economic Zone (Journal of laws of 2015 r. 2049), hereinafter referred to as „the regulation”.

 

INVITES TO:

 

I.       JOINT TENDER

 

Aiming at:

 

1) selecting  an entrepreneur who will receive the permission to conduct a business activity within the area of the Warmia-Mazury Special Economic Zone.

 

and

 

2) sale of an undeveloped plot of land of the area 0,6414 ha, designated by reference number 53/5, located within registration area no. 6 of the city of Ilawa, mortgage register no. EL1I/00004177/6 carried out by the District Court in Ilawa. The plot is located in the Ilawa Subzone.

The starting price for the acquired land is: PLN 329 000,00 + 23% VAT.

The deposit is: PLN 33 000,00.

The starting price is the minimum price below which the plot is not disposed.

 

or

 

3) sale of an undeveloped land property with a total area of 1,3126 ha, mortgage register no. KW OL1O/00175074/9 carried out by the District Court in Olsztyn, consisting of: a plot of land designated by reference number 25/16, located within registration area no. 89 of the city of Olsztyn and plots designated by reference numbers: 6/9 and 6/12, located within the registration area no. 94 of the city of Olsztyn. The property is located in the Olsztyn Subzone.

The starting price for the acquired land is: PLN 2 166 000,00 + 23% VAT.

The deposit is: PLN 217 000,00.

The starting price is the minimum price below which the plot is not disposed.

 

 

II.    NEGOTIATIONS

 

Aiming at granting „The permission to conduct a business activity within the area of the Warmia-Mazury Special Economic Zone”.

 

1) Participation in the tender or negotiations is conditioned by:

– Purchase of “Specification of the essential  terms of  negotiations” or “Specification of the essential terms of tender”;

– in the case of participation in the tender the payment of  the security deposit is required;

– submitting the written offer  in accordance with the terms of  the “Specification of the essential  terms of  negotiations” or “Specification of the essential terms of tender”.

 

2) Form and time limit to lodge a security deposit, and the conditions for its forfeiture specifies the „Specification of the essential terms of tender”.

 

3) Offers should contain all elements listed in the “Specification of the essential  terms of  negotiations” or “Specification of the essential terms of tender”. The assessment of an economic undertaking presented in the offer, will be made on the basis of criteria based on the Regulation.

 

4) The „Specification of the essential terms of tender” can be received every day except Saturdays and Sundays, in 8:00 – 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of W-M SSE at PKO Bank Polski S.A. no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062: PLN 10,000.00 (in words: ten thousand PLN) + 23% VAT.

 

5) The “Specification of the essential terms of  negotiations” can be received every day except Saturdays and Sundays, in 8:00 – 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of W-M SSE at PKO Bank Polski S.A. no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

– PLN 20,000.00 (in words: twenty thousand PLN) + 23% VAT – applicable to entrepreneurs who intend to carry out business activities on real property referred to in article 5 paragraph 3, of the Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones,

or

– PLN 10,000.00 (in words: ten thousand PLN) + 23% VAT – applicable to other cases.

 

6. Offers to access the tender should be submitted in the registered office of W-M SSE (Secretariat), in Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, until the time limit of 4.06.2018 until 10:00 am.

 

7. Commission opening of offers will take place in the registered office of W-M SSE on 4.06.2018 at 11:00 am.

 

Detailed information about the tender, negotiations and specifications are provided at the headquarters of W-M SSE S.A. in Olsztyn.

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2018.05.10 8:28)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2018.05.10 10:35)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.