PRZETARG ŁĄCZNY, ROKOWANIA – 22.05.2018 R.

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE
10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA DO:

 

I. PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Mającego na celu:

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

2) sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej o powierzchni 1,0088 ha, oznaczonej jako działka nr 58/1 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Elbląg z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr EL1E/00058630/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu. Działka położona jest na terenie Podstrefy Elbląg.
Cena wywoławcza nabywanej działki wynosi: 447 000,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 45 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której działka nie zostanie zbyta.

lub

3) sprzedaż niezabudowanych działek gruntowych – działki o numerze 854/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 27 miasta Elbląg oraz projektowanej działki o numerze 67/3 (która zostanie wydzielona z działki o numerze 67/2), położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Elbląg, o łącznej powierzchni 2,5000 ha z nieruchomości położonej w Elblągu przy ulicy Michała Rosnowskiego, posiadającej księgę wieczystą nr EL1E/00093129/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu. Działki położone są na terenie Podstrefy Elbląg.
Cena wywoławcza nabywanych działek wynosi: 1 023 000,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 103 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której działki nie zostaną zbyte.

 

II. ROKOWAŃ

Mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

1. Warunkiem udziału w przetargu lub rokowaniach jest:
• odpłatne nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”,
• w przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium,
• złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

2. Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062 kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT

5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:
a) kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo
b) kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.

6. Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do 13.06.2018 r. do godz. 10:00.

7. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 13.06.2018 r. o godz. 11:00.

Informacji na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

 

 

 

THE WARMIA-MAZURY SPECIAL ECONOMIC ZONE joint stock company (S.A.)
with its registered office in OLSZTYN
10-061, ul. Barczewskiego 1, phone/fax (89) 535-02-41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
as the company managing Warmia-Mazury Special Economic Zone

 

pursuant to the provisions of the Regulation of the Minister of Economy and Labour dated 15th November 2004 on tenders and negotiations as well as rating criteria of economic intents to be undertaken by entrepreneurs in the area of the Warmia-Mazury Special Economic Zone (Journal of laws of 2015 r. 2049), hereinafter referred to as „the regulation”.

 

INVITES TO:

 

I. JOINT TENDER

Aiming at:

1) selecting an entrepreneur who will receive the permission to conduct a business activity within the territory of the Warmia-Mazury Special Economic Zone.

and

2) sale of an undeveloped plot of land of the area of 1,0088 ha, described as the plot No. 58/1, located in registration area No 2 of the city of Elblag, for which the District Court in Elblag runs Land and Mortgage Register No. EL1E/00058630/9. The plot is located in the Elblag Subzone.
The opening bidding price of the property is PLN 477 000,00 + 23% VAT
The deposit is: PLN 45 000,00.
The opening bidding price is the minimum price below which the plot is not disposed.

or

3) sale of undeveloped plots of land – the plots No 854/4 , located within registration area no.27 of the city of Elblag and planning plot No. 67/3 (which will be separated from plot of land No. 67/2), located within registration area no No. 2 of the city of Elblag, with a total surface area of 2,5000 ha from properties situated in Elblag, Michala Rosnowskiego street, for which the District Court in Elblag runs Land and Mortgage Register No EL1E/00093129/1. The plots are located in the Elblag Subzone.
The opening bidding price of the property is: PLN 1 023 000,00 + 23% VAT.
The deposit is: PLN 103 000,00.
The opening bidding price is the minimum price below which the plot is not disposed.

 

II. NEGOTIATIONS

Aiming at granting „The permission to conduct a business activity within the area of the Warmia-Mazury Special Economic Zone”.

1) Participation in the tender or negotiations is conditioned by:
– Purchase of “Specification of the essential conditions of the negotiations” or “Specification of the essential conditions of the tender”;
– in the case of participation in the tender the payment of the deposit is required;
– submitting the written offer in accordance with the terms specified in “Specification of the essential conditions of the negotiations” or “Specification of the essential conditions of the tender”.

2) Forms and time limit for payment of deposit, and the conditions of its forfeiture are specified in the „Specification of the essential conditions of the tender”.

3) Tender offers should contain all elements listed in the “Specification of the essential conditions of the negotiations” or “Specification of the essential conditions of the tender”. The business undertaking presented in the tender offer, will be evaluated on the basis of the Regulation.

4) The „Specification of the essential conditions of the tender” can be received in the registered office of the Company, every day except Saturdays and Sundays, office hours: 8:00 am.- 15:30 pm., upon presentation of proof of payment the amount of PLN 10,000.00 (in words: ten thousand PLN) + 23% VAT. To the bank account of W-M SSE at PKO Bank Polski S.A. no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

5) The “Specification of the essential conditions of the negotiations can be received in the registered office of the Company, every day except Saturdays and Sundays, office hours: 8:00 am.- 15:30 pm., upon presentation of proof of payment to the bank account of W-M SSE at PKO Bank Polski S.A. no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:
– PLN 20,000.00 (in words: twenty thousand PLN) + 23% VAT – relates to entrepreneurs who intend to carry out business activities on real property referred to article 5 paragraph 3, of the Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones,
or
– PLN 10,000.00 (in words: ten thousand PLN) + 23% VAT – relates to other cases.

6. The tender offers are to be submitted at the registered office of W-M SSE (Secretariat), in Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, till the 04.06.2018,10:00 am.

7.The opening of tenders by the Commission will take place on 4.06.2018 at 11:00 am at the registered office of W-M SSE

Detailed information about the tender, negotiations and specifications are provided at the headquarters of W-M SSE S.A. in Olsztyn.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2018.05.22 7:55)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2018.05.22 7:55)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.