Przetarg łączny, rokowania – 5.04.2018

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA SA w OLSZTYNIE
10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

ZAPRASZA DO:

I. PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Mającego na celu:

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

2) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 1,2366 ha, oznaczonej numerem ewidencyjny 53, położonej w obrębie nr 2 miasta Elbląg z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr EL1E/00093129/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu. Działka położona jest na terenie Podstrefy Elbląg.
Cena wywoławcza nabywanej działki wynosi: 556 500,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 56 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której działka nie zostanie zbyta.

lub

3) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 1,1268 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/4, posiadającej księgę wieczystą nr KW OL1Y/00032706/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach, położonej w obrębie Jarkowo, na terenie Podstrefy Bartoszyce.
Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 295 000,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 30 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalna, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

lub

4) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 1,2355 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/10, posiadającej księgę wieczystą nr KW OL1N/00014734/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nidzicy, położonej w obrębie nr 1 m. Nidzica, na terenie Podstrefy Nidzica.
Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 277 000,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 28 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalna, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

lub

5) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 1,4497 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 451/22, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Węgorzewo 1,
z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL2G/00009362/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie. Działka położona jest na terenie Podstrefy Węgorzewo.
Cena wywoławcza nabywanej działki wynosi: 351 500,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 35 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której działka nie zostanie zbyta.

lub

6) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,3126 ha, składającej się z: działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/16, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 89 m Olsztyn, posiadającej księgę wieczystą nr KW OL1O/00125812/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie oraz działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 6/9 i 6/12, położonymi w obrębie ewidencyjnym nr 94 m Olsztyn, posiadającymi księgę wieczystą nr KW OL1O/00125812/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.
Nieruchomość położona jest na terenie Podstrefy Olsztyn.
Cena wywoławcza nabywanej działki wynosi: 2 166 000,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 217 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której działka nie zostanie zbyta.

II. ROKOWAŃ

Mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

1) Warunkiem udziału w przetargu lub rokowaniach jest:
– odpłatne nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”;
– w przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium;
– złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

2) Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.

3) Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

4) „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00-15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE SA w PKO Bank Polski SA nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062 kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT

5) „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00-15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE SA w PKO Bank Polski SA nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:
– kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
albo
– kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.

6) Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE SA (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do 27.04.2018 r. do godz. 10:00.

7) Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE SA 27.04.2018 r. o godz. 11:00.

Informacji na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE SA w Olsztynie.

 

 

 

THE WARMIA-MAZURY SPECIAL ECONOMIC ZONE SA IN OLSZTYN
10-061, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41
email: wmsse@wmsse.eu
as managing Warmia-Mazury Special Economic Zone

on the basis of the regulation of the Minister of economy and labour of 15 November 2004 on the tenders and negotiations and criteria for the evaluation of objectives to business ventures, to be taken by entrepreneurs in the Warmia-Mazury Special Economic Zone (Journal of laws of 2015 r. 2049), hereinafter referred to as „the regulation”.

INVITES TO:

I. JOINT TENDER

Aiming at:

1) choosing an entrepreneur who will receive the permission to conduct a business activity within the territory of the Warmia-Mazury Special Economic Zone.

and

2) sale of an undeveloped plot of land of the area 1.2366 ha, designated by reference number 53, located within registration area no. 2 of the city of Elblag from the property covered by the land and mortgage register no. EL1E/00093129/1 carried out by the District Court in Elblag. The plot is located in the Elblag Subzone.
The starting price for the acquired land is: PLN 556 500,00 + 23% VAT.
The deposit is: PLN 56 000,00.
The starting price is the minimum price below which the plot is not disposed.

or

3) sale of an undeveloped plot of land of the area 1.1268 ha, designated by reference number 11/4, with a land and mortgage register no. KW OL1Y/00032706/2, carried out by the District Court in Bartoszyce, located within the area of Jarkowo, in the Bartoszyce Subzone.
The starting price for the acquired land is: PLN 295 000,00 + 23% VAT.
The deposit is: PLN 30 000,00.
The starting price is the minimum price below which the plot is not disposed.

or

4) sale of an undeveloped plot of land of the area 1.2355 ha, designated by reference number 9/10, with the land and mortgage register no. KW OL1N/00014734/7, carried out by the District Court in Nidzica, located within registration area no. 1 of the city of Nidzica, in the Nidzica Subzone.
The starting price for the acquired land is: PLN 277 000,00 + 23% VAT.
The deposit is: PLN 28 000,00.
The starting price is the minimum price below which the plot is not disposed.

or

5) sale of an undeveloped plot of land of the area 1.4497 ha, designated by reference number 451/22, located within registration area no. 0001 Wegorzewo 1 from the property covered by the land and mortgage register no. OL2G/00009362/0 carried out by the District Court in Gizycko, VII Branch of the Land and Mortgage Register in Wegorzewo. The plot is located in the Wegorzewo Subzone.
The starting price for the acquired land is: PLN 351 500,00 + 23% VAT.
The deposit is: PLN 35 000,00.
The starting price is the minimum price below which the plot is not disposed.

or

6) sale of an undeveloped land plot with a total area of 1,3126 ha, consisting of: a plot of land designated by reference number 25/16, located within registration area no. 89 of the city of Olsztyn, with land and mortgage register no. KW OL1O/00125812/0 carried out by the District Court in Olsztyn and plots designated by reference numbers: 6/9 and 6/12, located within the registration area no. 94 of the city of Olsztyn, with a land and mortgage register no. KW OL1O/00125812/0, carried out by the District Court in Olsztyn. The property is located in the Olsztyn Subzone.
The starting price for the acquired land is: PLN 2 166 000,00 + 23% VAT.
The deposit is: PLN 217 000,00.
The starting price is the minimum price below which the plot is not disposed.

II. NEGOTIATIONS

Aiming at granting „permit to operate a business activity in Warmia-Mazury Special Economic Zone”.

1) Participation in the tender or negotiations is conditioned by:
– Purchase of “Specification of the essential terms of negotiations” or “Specification of the essential terms of tender”;
– in the case of participation in the tender the payment of the deposit is required;
– submitting the written offer in accordance with the terms of the “Specification of the essential terms of negotiations” or “Specification of the essential terms of tender”.

2) Form and time limit to lodge a security, and the conditions for its forfeiture specifies the „Specification of the essential terms of tender”.

3) Offers should contain all elements listed in the “Specification of the essential terms of negotiations” or “Specification of the essential terms of tender”. The assessment of an economic undertaking, presented in the offer, will be made on the basis of criteria based on the Regulation.

4) The „Specification of the essential terms of tender” can be received every day except Saturdays and Sundays, in 8:00 – 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of W-M SSE SA at PKO Bank Polski SA no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062: PLN 10,000.00 (in words: ten thousand PLN) + 23% VAT.

5) The “Specification of the essential terms of negotiations” can be received every day except Saturdays and Sundays, in 8:00 – 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of W-M SSE SA at PKO Bank Polski SA no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:
– PLN 20,000.00 (in words: twenty thousand PLN) + 23% VAT – applicable to entrepreneurs who intend to carry out business activities on real property referred to in article 5 paragraph 3, of the Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones,
or
– PLN 10,000.00 (in words: ten thousand PLN) + 23% VAT – applicable to other cases.

6) The offers are to be submitted at registered office of W-M SSE SA (Secretariat), in Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, by 27.04.2018 at 10:00 am.

7) Commission opening of offers will take place in the registered office of W-M SSE SA on 27.04.2018 at 11:00 am.

Information on the tender, negotiations and specifications is provided at the headquarters of W-M SSE SA in Olsztyn.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2018.04.05 1:43)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2018.04.05 2:22)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.